Logo van KDV de Bofkontjes

Pedagogisch beleid

Onze missie

Wij willen dat kinderen zich bij ons veilig en geborgen voelen. Ieder kind kan zich bij ons op zijn eigen manier en tempo ontwikkelen. Pedagogische medewerkers hebben een verzorgende, ondersteunende en stimulerende rol, waarbij uw kind met respect en liefde wordt behandeld.

Het bijzondere aan opvoeden binnen een kinderdagverblijf is dat het in een groep met andere kinderen gebeurt. Kinderen leren van elkaar; zij beïnvloeden elkaar. De ontmoeting met andere kinderen in de groep leert kinderen relaties aan te gaan en hun sociale vaardigheden te oefenen. Dit is wat de meerwaarde is van een kinderdagverblijf. Leren, experimenteren.

Twee kindjes spelen met blokjes.

Ons beleid

Een pedagogisch beleidsplan is een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsbeleid in de kinderopvang. Met kwaliteit wordt bedoeld dat het werk zo doeltreffend, doelmatig en kindgericht mogelijk door het dagverblijf wordt uitgevoerd.

Elke opvang werkt met de 4 pedagogische basisdoelen (van professor J.M.A. Riksen Walraven) en passen dit toe op de verschillende leeftijden binnen de opvang. Dit is sinds 2005 verplicht gesteld voor alle centra in Nederland.

Wij bieden kinderen een gevoel van emotionele veiligheid door.

Dit doet de Bofkontjes door te starten met een wenperiode, een vast team, een vaste dag structuur (duidelijkheid geeft rust aan een kind). Het kind een gevoel van veiligheid en geborgenheid bieden is van belang. Immers als een kind zich op zijn gemak voelt dan kan het zich ontwikkelen.

Wij bieden kinderen de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties (taal, creatie, cognitie, motoriek) door.

We werken met een gevarieerd programma gericht op alle competenties van het kind zonder de individuele verschillen te verliezen. We lezen veel voor en nemen het kind hierin mee. In de eerste jaren van het kind is de motorisch-zintuiglijke ontwikkeling (kijk, ik kan het, het lukt me) van belang zowel de fijne als grove motoriek. Daarbij lekker buitenspelen, genieten van de lucht, de geur, het leren oplossen van problemen, het zelf uitproberen. Daarnaast dansen, zingen. Eigenlijk teveel om op te noemen.

Kinderen materialen aanreiken en hen zelf laten ontdekken (wat kan ik ermee) in het vrije spel. Onze rol is begeleidend en soms leidend.

We bieden creatieve activiteiten. Voor jong en oud: elk wat wils.

Ons uitgangspunt is dat een kind een keuze heeft. Als het iets niet wilt hoeft het niet. We ondersteunen het kind op gepaste wijze en gaan uit van een zelfstandig kind. Wat kan het kind en hoe kunnen we het ondersteunen. Voorbeeld: we gaan naar buiten. ‘Wat ga je nu doen. Probeer het maar zelf. Als je het niet kunt, kun je hulpvragen aan ons.’

Wij bieden de gelegenheid tot het ontwikkelen van de sociale competentie door.

Kinderen leren -zeker in hun jonge jaren- met name sociale vaardigheden op een kinderdagverblijf. Ze komen in contact met leeftijdsgenoten en hoe gaat dit dan. We leren aan de kinderen elkaar positief te benaderen. We verdelen beurten, begeleiden conflicten, stellen vragen en laten kinderen zoveel mogelijk zelf oplossen. We vragen kinderen rekening te houden met elkaar.

Wij bieden kinderen de gelegenheid om zich normen en waarden en de cultuur van een samenleving eigen te maken.

Kinderen leren van ons welke regels we hebben voor op de groep en ook de verschillen in culturen en het respect hiervoor opbouwen alsmede voor de natuur en elkaar.
Bekijk de uitgebreide versie Pedagogische beleid van De Bofkontjes.

Daarnaast hebben we een pedagogisch coach die ons begeleidt op de pedagogiek, ons traint en ons individueel coacht.

Dagritme

Een vaste dagindeling maakt een dag voor kinderen overzichtelijk en biedt houvast.

Voor de baby's hebben een flexibele dagindeling omdat elke baby nog zijn of haar eigen ritme heeft. Slaap en voedingstijden die thuis een gewoonte zijn, worden op de groep aangehouden.

Voor baby’s is het individuele contact zo nodig nog belangrijker. We spelen in op de behoefte van het kind en gaan in op diens signalen bijv. bij huilen zeggen we: ‘Wat is er of ik zie dat je huilt. Ik ga de fles voor je klaar maken goed? We reageren adequaat dat wil zeggen passend op de situatie en het kind.

Voor de baby’s hebben we individuele aandacht en activiteiten waarin we de kinderen stimuleren in hun motoriek, hun taal. Zodra uw kind uit bed komt, verschonen we het, geven een fles of voeding, doen een activiteit met uw kind, laten het kind alleen spelen om indien nodig weer te laten slapen. Het alleen spelen heeft tot doel om een kind alvast voor te bereiden op het slapen. Alle medewerkers hebben de erkende babytraining gevolgd.

Kind maakt een pizza
Kind speelt met klei

Voor de grotere kinderen

(vanaf ong. 1,5 jaar).
 • Vanaf 07:30 uur kunnen de kinderen gebracht worden tot 09:30 uur.
 • Om 9:30 fruit en yoghurt.
 • Tussen 10:00 tot 12:00 uur is er voor de kinderen de gelegenheid om aan (thema) activiteiten mee te doen, in speelhoeken te spelen, of buiten te spelen mits het weer het toelaat.
 • Om 12:00 uur krijgen de kinderen een warme maaltijd. Daarbij drinken ze water. Aansluitend een verschoonronde. Kinderen die gaan slapen maken zich klaar om naar bed te gaan.
 • Om 13:00 gaan de kinderen naar bed. De kinderen die opblijven mogen een ontspannende activiteit doen.
 • Om ong. 15:00 uur halen we de kinderen uit bed en worden verschoond.
 • Tussen 15:30 en 16:00 uur krijgen de kinderen (div) belegde crackers met water of thee.
 • Er is een activiteit of er wordt buiten gespeeld.
 • Om 16:45 uur is er nog een plas en verschoonronde.
 • Vanaf 17:00 uur kunnen de kinderen opgehaald worden
 • Tussen 17:00 en 17:15 krijgen de kinderen een rijstwafel of een koekje en nog wat te drinken.

  Natuurlijk worden de kinderen indien nodig ook tussendoor verschoond en bieden wij naar wens drinken of een tussendoortje aan.

Ziektebeleid

Kinderdagverblijf de Bofkontjes volgt de richtlijnen van de RIVM als het gaat om de opvang van zieke kinderen. Sommige ziekten dienen door de groepsleiding gemeld te worden bij de GGD, die dan zonodig verdere instructies geeft. In de volgende gevallen wordt u gebeld en zonodig verzocht uw kind eerder op te halen: Als uw kind zich op de groep ziek voelt en het gedrag van uw kind daarop wijst (pijn, hangerig, veel huilen, niet willen eten of drinken, e.d.) of als uw kind koorts heeft (vanaf 38 ℃). Bij ziekten die erg besmettelijk en erg bewerkelijk zijn op de groep (bijv. diarree, hoofdluis of oogontsteking) probeert de groepsleiding in samenwerking met de ouders een epidemie te voorkomen. Als n.l. veel kinderen op de groep extra verzorging nodig hebben, kost dit veel extra tijd, wat ten koste gaat van de aandacht voor de andere kinderen.

Uk en PukErkend LeerbedrijfBVOK - Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang
© 2024 Kinderdagverblijf de Bofkontjes