Logo van KDV de Bofkontjes

Ouders

Intakeprocedure

Na de inschrijving en rondleiding krijgt u een bevestiging van plaatsing, en worden u, Ouders/verzorgers van te voren uitgenodigd voor een intakegesprek.

Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over het algemeen beleid van ons kinderdagverblijf. Er worden praktische afspraken gemaakt om uw kind te laten wennen. Het wennen is altijd als de feitelijke opvang (start van het contract) begint. Houd hier rekening mee.

Het belangrijkste is dat de kinderen en ouders zich welkom voelen op het kinderdagverblijf en er genoeg ruimte is om afscheid te nemen en informatie te krijgen van elkaar.

Knuffelende jongen

Wenperiode

We hebben 3 wendagen. De wenperiode start tegelijk aan de contractdatum. Het wennen is essentieel om een band te kunnen opbouwen met uw kind. Een goede start zal zijn effect hebben op de rest van de opvangperiode. Gedurende de wenperiode is er een vast persoon op het kinderdagverblijf die voortdurend contact met u heeft over hoe het gaat en uw vragen kan beantwoorden. Wij sturen tijdens de wenperiode ook foto’s en filmpjes van uw kind.

Ons wenschema is

  • 1e dag van 10.00-13.00 uur.
  • 2e dag van 10.00-15.30 uur.
  • 3e dag van 10.00-17.00 uur.

Inspectie

Kinderdagverblijf De Bofkontjes voldoet aan de regels zoals deze gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving. Jaarlijks controleert de Inspectie van de GGD of het kindercentrum voldoet aan het inspectiekader waaronder de uitgevoerde risico-inventarisatie voor gezondheid en veiligheid en actieplannen. Het inspectierapport, de risico inventarisaties veiligheid en gezondheid, de huisregels, protocollen en de actieplannen liggen ter inzage op het kindercentrum.

Bekijk de meest recente inspectierapport.
Bekijk ons beleidsplan Veiligheid en Gezondheid.

Dagen ruilen / Incidenteel opvang

Aan ieder kind op de groep wordt een mentor toegewezen. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. Om de ontwikkeling van het kind te kunnen volgen, moet de mentor het kind echt kennen.

Daarom is de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind. De ouders worden tijdens de intake op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind is. Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere professionals (met toestemming van de ouders). Door het volgen van de ontwikkeling van het kind sluiten pedagogisch medewerkers aan op de individuele behoeften van een kind. Tevens kan er door overleg met ouders worden afgestemd hoe aan wensen en behoeften van het kind tegemoet kan worden gekomen. De combinatie van ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor maakt dat belangrijke ontwikkelstappen en mogelijke achterstanden, worden gevolgd en indien nodig tijdig gesignaleerd. Ook wordt er jaarlijks een 10 minutengesprek gehouden met de ouders over de voortgang van de ontwikkeling van het kind. Er is daarnaast altijd tussentijds ruimte beschikbaar voor gesprekken met ouders over het kind als daar behoefte voor is.

Kind wordt gesminkt

Geschillencommissie

Geschillen- commissie

Indien u als ouder een klacht heeft kunt u natuurlijk bij ons terecht. U kunt met uw vraag of opmerking de pedagogische medewerker informeren of de directie. Er zijn klachtenformulieren.

Mocht uw klacht binnen de opvang niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. Hier kunt u terecht voor informatie, advies, bemiddeling, mediation van en door medewerkers van het klachtenloket en/of een bindende uitspraak door de Geschillencommissie.

Het klachtenreglement kan worden opgevraagd bij de klachtenfunctionaris.

We zijn ook aangesloten bij de geschillencommissie, de klachtenorganisatie voor de kinderopvang.

Adresgegevens

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 310 53 10.

Uk en PukErkend LeerbedrijfBVOK - Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang
© 2024 Kinderdagverblijf de Bofkontjes